Statutaire doelstelling:

De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: 'De stichting heeft ten doel het ondersteunen van sociaal zwakkeren, het verlenen van hulp aan mensen en natuur in noodsituaties en het verrichten van culturele activiteiten, waarin niet op andere wijze of in voldoende mate kan worden voorzien, alsmede het verrichten van alle activiteiten en/of handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden en/of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords'.

Statuten:

Statuten

Missie

De missie van de stichting staat verwoord in de doelstelling, zoals opgenomen in de statuten. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang op de in dit plan beschreven wijze te dienen. Dit blijkt naar de statuten tevens uit de feitelijke werkzaamheden van de stichting. De door de stichting behaalde gelden komen ten goede aan de doelstelling.